Sosialidemokratia on vastaus aikamme haasteisiin – yhteenvedot (suomi, ruotsi)

4.1.2017

Yhteenveto

Tytti Tuppurainen SDP

 

Parannamme demokraattisen päätöksenteon uskottavuutta

Sosialidemokratia on kautta historiansa torjunut tuhoisien ääriliikkeiden nousua ja tarjonnut ihmisille uskottavan näyn paremmasta huomisesta järkevän yhteiskuntapolitiikan ja maltillisten uudistusten tiellä.  On välttämätöntä vahvistaa sen voimaa ja toimintakykyä juuri nyt, kun pelolle, vihalle ja tietämättömyydelle pohjautuvat ääriliikkeet sekä Euroopassa että muualla maailmassa nostavat päätään.

Sosialidemokratian velvollisuus on tarjota kansalaisille nykyistä parempaa politiikkaa, joka perustuu tutkittuun tietoon ja vakaumukseen siitä, että vain demokratia, sekä kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus takaavat kestävän kehityksen. Päätöksenteon tulee olla avointa. Kansalaisille tulee tarjota tietoa päätösten taustoista ja heille on avattava kunnollisia väyliä vuoropuheluun päättäjien kanssa.

 

Tarvitsemme lisää kansainvälistä yhteistä ja avointa maailmantaloutta

Rauhan varmistaminen, kestävä kehitys ja yhteisestä maapallosta huolehtiminen vaativat onnistuakseen kansainvälistä yhteistyötä. Sosialidemokratia on kansainvälinen liike, jonka tulee nyt koota laajaa rintamaa yhteistyöhön. YK:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen vaikutusmahdollisuuksia on vahvistettava ja niiden toimintaa kehitettävä. On muistettava, että suurvaltojen maailmassa Suomi on haavoittuvampi kuin yhteistyön maailmassa.

Aktiivinen Eurooppa-politiikka on Suomen etu. EU:n on oltava vahva ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimija sekä vapaakaupan ja globalisaation puolustaja. EU:n sisämarkkinat, avoin maailmantalous sekä vapaakauppasopimukset ovat viennistä riippuvaiselle Suomelle elintärkeitä. Maailman köyhille globalisaation peruuttaminen olisi katastrofi. Tärkeintä on kuitenkin huolehtia, että kaupan pelisäännöt ovat eettisesti korkeatasoisia. Työelämän pelisäännöistä, ympäristönormeista sekä kuluttajansuojasta on pidettävä kiinni.

 

Panostaminen koulutukseen ja sivistykseen on avain kehitykseen ja täyteen kansalaisuuteen

Sosialidemokratia rakentuu luottamukselle ihmiseen ja kykyyn yhdessä rakentaa parempaa maailmaa. Koulutus ja sivistys ovat demokratian ja vapaan ja vastuullisen kansalaisuuden elinehto. Kulttuuri ei ole menoerä, vaan panostus kansankunnan elinvoimaan ja luovuuteen.

Varhaiskasvatuksen on todettu olevan kaikkein tehokkain koulutusinvestointi. Se hyödyttää ennen kaikkea niitä lapsia, joiden perheolosuhteet ovat muita heikompia. Aidosti subjektiivinen oikeus päivähoitoon on palautettava, ja tavoitteeksi tulee asettaa asteittainen siirtyminen maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Oppivelvollisuus on ulotettava 18-vuoteen samalla, kun varmistetaan, että erilaisille oppijoille on tarjolla heille sopivia tapoja kouluttautua ja kokea onnistumista.

Tasa-arvoiseen sivistysvaltioon kuuluu kansalaisten oikeus tietoon. Siksi on huolehdittava siitä, että vapaa tiedonvälitys turvataan.

 

Huolehdimme kasvun edellytyksistä

Sosialidemokraattista talouspolitiikkaa tehdään markkinataloudessa. Jokaisen työkykyisen on voitava elättää itsensä ja vaurastua omalla työllään tai yrittäjyydellä. Tavoitteena on pohjoismaisen malliin mukaisesti korkea työllisyysaste. Naisten työssäkäyntiä tulee edistää. Pitkäaikaistyöttömyyttä torjutaan määrätietoisella työllisyyspolitiikalla, jossa työttömiä ei syyllistetä ja ihmisten työkyvystä pidetään huolta.

Valtion tehtävänä on luoda kasvun edellytyksiä. Olennaisia tekijöitä siinä ovat vakaa investointiympäristö ja ennustettava yhteiskunnallinen infrastruktuuri. Valtio voi olla aktiivinen omistajapolitiikassaan, mutta pääsääntöisesti yritystoiminnan riski kuuluu yksityiselle sektorille. Valtion on kannattavinta sijoittaa osaamiseen ja koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Toimiva infrastruktuuri sekä kansanterveys ovat fiksun valtion listalla, kun kohtaamme hitaan kasvun ajat.

Sopimusyhteiskuntaa ja sen toimivuutta on varjeltava.

 

Sosiaalinen ja ekologinen kestävyys ovat elinehto

Talouskasvu ja hyvinvointi ei ole kestävää, jollei taloudessa oteta huomioon luonnon kantokykyä. Talouden taantuma ja valtioiden turvautuminen aiempaa sukeutuneimpaan politiikkaan luo uuden haasteen globaalille ympäristöpolitiikalle. Ympäristöuhat eivät kuitenkaan rajoitu valtioiden rajoihin, vaan niiden hillitseminen edellyttää kansainvälistä yhteistyötä.

Sosialidemokratian tavoite on ihmisen ja luonnon hyvinvointi. Meidän ei tarvitse valita oman hyvinvointimme ja luonnon hyvinvoinnin välillä, vaan molemmat voidaan saavuttaa pitkäjänteisellä, tietoon ja yhteistyöhön perustuvalla politiikalla.

 

Tytti Tuppurainen

Maltillinen uudistaja

Pystymme parempaan!

4.1.2017

Sammandrag

Tytti Tuppurainen SDP

 

Vi förbättrar det demokratiska beslutsfattandets trovärdighet

Socialdemokratin har genom hela sin historia avvärjt destruktiva extremiströrelser och har med hjälp av förnuftig samhällspolitik och moderata reformer erbjudit folket en trovärdig syn på en bättre framtid. Socialdemokratin måste förstärkas, då extremiströrelser som bygger på rädsla, hat och okunskap lyfter på sitt huvud i Europa och runtom i världen.

Socialdemokratin har en plikt att erbjuda bättre politik än den nuvarande åt medborgarna. Den politiken ska basera sig på vetenskaplig kunskap, samt på en övertygelse om att det är enbart demokrati och jämlikhet som kan garantera en hållbar samhällelig utveckling. Beslutsfattandet ska vara transparent. Medborgarna ska få kunskap om de bakgrundsfaktorer som påverkar beslutsfattandet, och det ska finnas fungerande kanaler för dialog med beslutsfattarna.

 

Vi behöver mera internationellt samarbete och en öppen världsekonomi

Det behövs internationellt samarbete för att säkerställa fred, hållbar utveckling och för att ta hand om vår gemensamma planet. Socialdemokratin är den internationella rörelsen som ska samla en bred front för detta arbete. FN:s och andra internationella organisationers inflytelse ska förstärkas och deras verksamhet bör utvecklas. Det är viktigt att minnas att i en värld av stormakter är Finland mera sårbart än i en värld som präglas av samarbete.

Finland gynnas av en aktiv Europapolitik. Finland ska vara en stark aktör i utrikes- och säkerhetspolitiken och en försvarare av frihandel och globalisering. För ett exportdrivet land som Finland är EU:s inre marknad, en öppen världsmarknad och frihandelsavtal livsviktiga. Att backa från globalisering vore en katastrof för världens fattigaste människor. Det är dock viktigt att frihandelns spelregler är etiskt högklassiga.  Man ska hålla fast vid arbetslivets spelregler, miljökrav och konsumentskyddet.

 

Satsningar på bildning är nyckeln till utveckling och fullt medborgarskap

Socialdemokratin bygger på att lita på människan och hennes potential att göra världen till en bättre plats tillsammans med andra. Bildning är centralt för demokratin och för medborgarskap som baserar sig på frihet och ansvarstagande. Satsningar på kultur är ingen utgiftspost, utan en investering i befolkningens livskraft och kreativitet.

Småbarnsfostran har bevisats vara den mest effektiva utbildningsinvesteringen. De barn som gynnas mest av det är de vars familjeförhållanden är svagare. En genuint subjektiv rätt till dagvård ska återstiftas, och målet ska vara att stegvis övergå till en helt avgiftsfri småbarnsfostran. Läroplikten ska förlängas till 18 år, samtidigt som man garanterar sätt att utbilda sig och uppleva framgångar till alla barn, oberoende av vilket sätt de lär sig bäst.

Rätten till information är en central del av en civiliserad och jämlik stat. Tillgången till fri information ska garanteras.

 

Vi tar hand om förutsättningarna för tillväxt

Socialdemokratisk ekonomisk politik görs inom ramarna för marknadsekonomin. Alla arbetsföra personer ska kunna försörja sig och skapa välstånd genom arbete eller företagsverksamhet. Målsättningen är en hög sysselsättningsgrad i enighet med den nordiska modellen. Kvinnors möjligheter till att arbeta ska främjas. Långtidsarbetslöshet motverkas genom aktiv sysselsättningspolitik, där de arbetslösa inte förnedras och där människor får stöd i att upprätthålla sin arbetsförmåga.

Statens uppgift är att skapa förutsättningar för tillväxt. Ett stabilt investeringsklimat och en förutsägbar samhällelig infrastruktur är väsentligt för tillväxtförutsättningarna. Staten kan vara aktiv i sin ägarpolitik, men den kan inte ta sig an risker som hör till företagsverksamhet. Det mest lönsamma för staten är att investera i kunskap och utbildning samt forskning och utveckling. En smart stat satsar på fungerande infrastruktur och folkhälsa i tider av låg tillväxt.

Ett fungerande avtalssamhälle ska bevaras.

 

Social och ekologisk hållbarhet är livsviktigt

Den ekonomiska tillväxten och välståndet är inte hållbart om den inte tar i beaktande miljöns bärkraft. Lågkonjunkturen och staters alltmer inåtvända politik skapar nya utmaningar för den globala miljöpolitiken. Miljöhot stannar inte vid staters gränser, utan det behövs internationellt samarbete för att motverka dem.

Socialdemokratins målsättning är att skapa välstånd för både människan och naturen. Vi behöver inte välja mellan dessa två. Välstånd för båda kan uppnås, med hjälp av långsiktig politik som baserar sig på kunskap och samarbete.

 

Tytti Tuppurainen

En moderat förnyare

Vi kan göra bättre!

Kommentit

Jätä kommentti