Rinteen hallitus vahvistaa hyvinvointivaltiota

Pää­mi­nis­te­ri Ant­ti Rin­teen (sd.) hal­li­tu­soh­jel­ma on vir­kis­tä­vä muu­tos en­ti­seen. Vii­den puo­lu­een muo­dos­ta­ma uu­si pu­na­mul­ta on uu­dis­ta­ja, jota yh­dis­tää en­nen kaik­kea pyr­ki­mys kai­ken kat­ta­vaan kes­tä­vään ke­hi­tyk­seen, mu­kail­len YK:n vuo­si­tu­hat­ta­voit­tei­ta seu­ran­nut­ta Agen­da2030 -oh­jel­maa. So­si­a­li­de­mok­raat­tien joh­dol­la neu­vo­tel­tiin hal­li­tus, joka täh­tää roh­ke­as­ti tu­le­vai­suu­teen – ei vain tu­le­val­le vaa­li­kau­del­le, vaan pi­dem­mäl­le tu­le­viin vuo­si­kym­me­niin.

Muu­tok­sen voi ki­teyt­tää kah­teen koh­taan. En­sin­nä­kin, vuo­sia jat­ku­nut leik­kaus­lin­ja ja me­no­jen jat­ku­va kar­si­mi­nen jä­te­tään taak­se ja siir­ry­tään jäl­leen hy­vin­voin­ti­val­ti­on vah­vis­ta­mi­seen. Jul­ki­sia me­no­ja ei ar­vi­oi­da enää vain kam­ree­ri­mai­ses­ti ta­lou­den ra­sit­tee­na, vaan yh­teis­kun­nan eheyt­tä ja hy­vin­voin­tia vah­vis­ta­vi­na tu­le­vai­suu­sin­ves­toin­tei­na.

Muu­tos on konk­reet­ti­nen as­kel pois vii­me vuo­sien sääs­tö­lis­tois­ta: nyt py­sy­viä jul­ki­sia me­no­ja li­sä­tään 1,2 mil­jar­dil­la eu­rol­la, min­kä li­säk­si teh­dään ker­ta­luon­toi­sia tu­le­vai­suu­sin­ves­toin­te­ja yli 3 mil­jar­dil­la eu­rol­la. Nämä mah­dol­lis­ta­vat muun mu­as­sa pa­ran­nuk­sia eläk­kei­siin ja pe­rus­tur­vaan, kou­lu­tuk­seen ja tut­ki­muk­seen sekä huo­mat­ta­via väy­lä­ver­kon ko­hen­nuk­sia.

Me­no­li­säyk­set teh­dään vas­tuul­li­ses­ti kas­vat­ta­mat­ta vel­kaan­tu­mis­ta. Hal­li­tus on si­tou­tu­nut sii­hen, et­tä vaa­li­kau­den lo­pus­sa 2023 jul­ki­nen ta­lous on ta­sa­pai­nos­sa. Ta­voi­te on osa kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen ajat­te­lua: em­me voi jät­tää kus­tan­nuk­sia tu­le­vien pol­vien kon­tol­le. Mer­kit­tä­vä osa me­nois­ta ka­te­taan pa­ran­ta­mal­la työl­li­syyt­tä 60 000 uu­del­la työl­li­sel­lä sekä ke­rää­mäl­lä val­ti­ol­le uu­sia ve­ro­tu­lo­ja.
Työl­li­syys­po­li­tii­kas­sa nä­kyy so­si­a­li­de­mok­raat­tien kä­den­jäl­ki: työt­tö­mil­le on vih­doin lu­vas­sa pork­ka­naa ke­pin si­jaan. Ei­kä ve­ro­tus­kaan uh­kaa kas­vaa koh­tuut­to­mak­si, sil­lä yrit­tä­jien ve­ro­tus ei ki­ris­ty ja pie­ni- ja kes­ki­tu­loi­sil­le on lu­vas­sa jopa ve­ro­na­len­nuk­sia.

Toi­nen muu­tos on hen­ki­nen. Po­li­tii­kas­sa on ai­na kyse ar­vo­va­lin­nois­ta, ja pää­tös­ten ta­ka­na vai­kut­ta­vat eri­lai­set ide­o­lo­gi­at ja ar­vo­maa­il­mat. Vii­me vuo­si­na kas­vus­sa ovat ol­leet ko­vat ja kon­ser­va­tii­vi­set ar­vot, niin meil­lä kuin maa­il­mal­la­kin. Eri­ar­voi­suu­den kas­vua on pi­det­ty luon­non­la­ki­na. Muu­ka­lais­vi­haa ja vah­vem­man oi­keut­ta ko­ros­ta­vat liik­keet ovat ot­ta­neet ja­lan­si­jan mo­nen maan par­la­men­tis­sa ja hal­li­tuk­ses­sa. So­pi­mus­pe­rus­tai­nen yh­teis­työn maa­il­ma on ra­koil­lut uu­den kan­sal­lis­mie­li­sen uhon edes­sä.

Täl­le kai­kel­le Rin­teen hal­li­tus tuo ter­ve­tul­leen vas­ta­voi­man. Hal­li­tu­soh­jel­ma täh­tää köy­hyy­den ja eri­ar­voi­suu­den vä­hen­tä­mi­seen sekä jo­kai­sen ih­mi­sen ih­mi­sar­von kun­ni­oit­ta­mi­seen. Ul­ko­po­li­tii­kan oh­je­nuo­ra­na on de­mok­ra­ti­an ja ih­mi­soi­keuk­sien vaa­li­mi­nen, sekä nais­ten ja tyt­tö­jen oi­keuk­sien edis­tä­mi­nen. Su­ku­puol­ten tasa-ar­voa ko­ros­ta­vas­sa hal­li­tuk­ses­sa on mi­nis­te­rei­den enem­mis­tö nai­sia. Eu­roop­pa-po­li­tii­kas­sa ha­e­taan avoin­ta ja ak­tii­vis­ta yh­teis­työ­tä, ja sitä kaut­ta Suo­mel­le enem­män vai­ku­tus­val­taa.

Tämä edis­tyk­sel­li­nen, tasa-ar­voa ja yh­den­ver­tai­suut­ta vaa­li­va uu­den kan­san­rin­ta­man hal­li­tu­soh­jel­ma he­rät­tää toi­vei­ta muul­la­kin maa­il­mas­sa, et­tä voi­ma­po­li­tii­kan ja se­ko­sor­ron tie on väl­tet­tä­vis­sä.

Poh­joi­sel­le hal­li­tu­soh­jel­ma on lu­paa­va. Itä- ja Poh­jois-Suo­men tuet EU:n alu­e­ke­hi­tys­ra­hoi­tuk­ses­sa si­tou­du­taan tur­vaa­maan. Po­ro­ta­lou­den ai­heut­ta­mia ris­ti­rii­to­ja vä­hen­ne­tään lain­sää­dän­töä uu­dis­ta­mal­la. Ja jo en­sim­mäi­ses­sä li­sä­ta­lou­sar­vi­os­sa saim­me eu­ro­ja am­ma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen ja alu­een lii­ken­neinf­raan. Täs­tä on hyvä jat­kaa.

Kolumni Kaleva Median paikallislehdissä 6/2019.

Kommentit

Jätä kommentti