Porohaittoihin on puututtava

Poronhoitoalue määritellään laissa. Oulun kaupungin alueelta poronhoito-aluetta ovat Yli-Iin suuralue sekä Kiiminkijoen pohjoispuolinen osa Yli-Kiimingin suuraluetta. Käytännössä porot hakeutuvat kuitenkin poronhoitoalueen ulkopuolelle. Koska poronhoitoa säätelevä poronhoitolaki 848/1990 ei ole ajan tasalla, on vastuu porohoidon sovittamisesta luonnonympäristöön ja asuinympäristöön väistämättä osin kuntien vastuulla.

Poronhoito voimassa olevan lain puitteissa on omiaan aiheuttamaan monenlaisia ongelmia muulle maankäytölle ja asuinympäristölle, jotka koskevat laajoja osia Oulun kaupungista.

Poroja pitäisi hoitaa siten, etteivät ne aiheuta haittaa viljelyksille ja taimikoille tai muutoinkaan aiheuta tarpeettomasti vahinkoa maa- tai metsätaloudelle ja etteivät ne pääse puutarhoihin, vakinaisten asuntojen pihoihin tai muille erityiseen käyttöön otetuille alueille.

Käytännössä tilanne on kuitenkin toinen: porot liikkuvat usein jopa asuntojen pihapiirissä, viljelyksistä ja taimikoista puhumattakaan.

Myös liikenneturvallisuudelle aiheutuvat vaarat ovat yhteneväisiä kaikkialla poronhoitoalueella.

Oulun tulisi selvittää, miten asukkaiden oikeudet poronhoitoalueella turvataan nykyistä paremmin, ja ovatko poromäärät oikeassa suhteessa ympäristön (myös rakennetun ympäristön) vaatimuksiin.

Olen jättänyt valtuustokyselyn siitä, mitä Oulun kaupunki aikoo tehdä, jotta sen alueella olevia porohaittoja voidaan vähentää ja ehkäistä.

Kommentit

Jätä kommentti