Koulutuksen kunnianpalautus

Vuo­den 2015 vaa­lit muis­te­taan kou­lu­tus­lu­pauk­ses­ta, ja seu­ran­nut vaa­li­kau­si kou­lu­tus­leik­kauk­sis­ta. Epä­suh­ta jäi kai­ve­le­maan, ja kor­jaus­ta ha­et­tiin enem­män tai vä­hem­män kaik­kien puo­lu­ei­den ta­voit­teis­sa. Nyt on vie­lä ai­kais­ta sa­noa, mis­tä vuo­den 2019 vaa­lit muis­te­taan. Mut­ta sen soi­si, et­tä al­ka­va vaa­li­kau­si muis­te­taan kou­lu­tuk­sen kun­ni­an­pa­lau­tuk­ses­ta.

Kor­kea työl­li­syy­sas­te on yh­tei­nen ta­voi­te. Ta­voi­tel­tuun 75 pro­sen­tin työl­li­syy­sas­tee­seen­pää­se­mi­seen tar­vi­taan mo­ni­puo­li­sia toi­mia. In­ves­toin­ti kou­lu­tuk­seen kuu­luu var­mas­ti näi­hin toi­miin. Asia avau­tuu, kun Suo­men rin­nal­le työl­li­syy­des­sä kuin kou­lu­tus­ta­sos­sa ote­taan so­pi­vat ver­ro­kit, eli muut Poh­jois­maat.

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö jul­kai­si huh­ti­kuus­sa hät­käh­dyt­tä­vän ver­tai­lun työl­li­syy­teen vai­kut­ta­vis­ta te­ki­jöis­tä Poh­jois­mais­sa. Uu­si tie­to ei niin­kään ol­lut se, et­tä Suo­mi jää työl­li­syy­des­sä jäl­keen muis­ta Poh­jois­mais­ta. Eten­kin Ruot­sin ete­vyy­teen on to­tut­tu po­li­tii­kan pu­hees­sa viit­taa­maan. Sen si­jaan kä­si­tyk­sem­me Suo­mes­ta kou­lu­tuk­sen mal­li­maa­na saa ver­tai­lus­sa huu­tia. Kou­lu­tus­ta­so on Suo­mes­sa läh­te­nyt las­kuun, ja 30–34-vuo­ti­ai­den kor­kea-as­teen suo­rit­ta­nei­den osuus on las­ke­nut mui­hin Poh­jois­mai­hin näh­den vuo­si­tu­han­nen vaih­tees­ta saak­ka. Suo­mi on täs­sä nyt pe­rän­pi­tä­jä, vaik­ka läh­ti paa­lu­pai­kal­ta.

Toi­nen hät­käh­dyt­tä­vä – ja huo­les­tut­ta­va – to­si­seik­ka pal­jas­tuu 15–24-vuo­ti­ai­den työn ja kou­lu­tuk­sen ul­ko­puo­lel­la ole­vien nuor­ten mää­räs­tä. Huo­li­mat­ta hie­man pa­ran­tu­nees­ta ke­hi­tyk­ses­tä Suo­mi on täs­sä­kin pah­nan­poh­jim­mai­nen lä­hes kym­me­nen pro­sen­tin osuu­del­la. Tä­män pi­täi­si ol­la hä­tä­huu­to: kaik­ki tuon ikäi­set nuo­ret tu­li­si pi­tää kiin­ni opin­nois­sa tai työ­e­lä­mäs­sä. Suo­mes­sa myös 25-39-vuo­ti­ais­ta mie­his­tä on työ­voi­man ul­ko­puo­lel­la suu­rem­pi osa kuin muis­sa Poh­jois­mais­sa. Se­kin saat­taa se­lit­tyä al­hai­sem­mal­la kou­lu­tus­ta­sol­la.

Kou­lu­tus­ta­son las­ku on kat­kais­ta­va ja kään­net­tä­vä uu­teen nou­suun. Tu­le­van hal­li­tuk­sen teh­tä­vä­nä on kou­lu­tuk­sen, osaa­mi­sen, tie­teen ja tut­ki­muk­sen sekä si­vis­tyk­sen ar­vos­tuk­sen pa­laut­ta­mi­nen. Toi­mia tar­vi­taan kaut­ta lin­jan, var­hais­kas­va­tuk­ses­ta kor­kea-as­teel­le ja jat­ku­vaan op­pi­mi­seen.

Suo­mi pär­jää maa­il­mal­la vain, mi­kä­li meil­lä on kou­lu­tet­tu vä­es­tö. Mui­den Poh­jois­mai­den sar­jas­sa­kin meil­lä on pal­jon kiin­ni ku­rot­ta­vaa.

(Kolumni Forum24 -lehdessä 9.5.2019.)

Kommentit

Jätä kommentti