Komission julkaisema esitys ilmasto- ja energiapaketiksi on lähtölaukaus neuvotteluille

Suomi on sitoutunut vahvasti ilmastotyöhön ja toimii aktiivisesti niin hiilinieluja kasvattaen kuin päästöjä leikaten. Komissio julkaisi tänään Fit For 55 -energia- ja ilmastopakettinsa. Paketti on mittava ja monia politiikan sektoreita läpileikkaava. Nyt käymme kokonaisuuden huolella lävitse ja sen jälkeen jatkamme jo ennakkoon tehtyä vaikuttamistyötä, jotta kokonaisuudesta saadaan mahdollisimman toimiva ja vaikuttava.

Komission julkaisemat esitykset ovat lähtölaukaus muutaman vuoden intensiiviselle neuvottelujaksolle. Seuraavaksi on jäsenmaiden vuoro tarkastella esityksiä ja syksyllä aloittaa niiden pohjalta neuvottelut. Suomella on ollut selvät, yhdessä sovitut ennakkovaikuttamiskannat, joita olemme viestineet komission suuntaan.

Tavoitteissamme 2030 lainsäädännön osalta olemme painottaneet erityisesti päästökaupan merkitystä päästöjen vähentämisessä.

Viime aikaisessa vaikuttamisessa olemme myös tuoneet esiin kansallisia erityispiirteitämme, jotta komissio on voinut ottaa ne huomioon lainsäädäntöpaketin valmistelussa. Kannat, joiden pohjalta vaikuttamista on tehty, on valmisteltu hallituksessa yhteisesti ja hyväksytty EU-ministerivaliokunnassa.

Päästökauppadirektiivin laajennuksella merenkulkuun voi olla merkittäviä vaikutuksia Suomen suhteelliseen kilpailukykyyn, koska ulkomaankauppamme on hyvin riippuvaista merenkulusta.

Suomi pitää erittäin tärkeänä, että talvimerenkulku huomioidaan päästökaupassa. Jatkamme vaikuttamista tämän puolesta. Olemme erittäin riippuvaisia merikuljetuksista. Talvimerenkulun erityispiirteiden huomioiminen on Suomen kaltaiselle meriteihin nojaavalle maalle keskeinen kysymys.

Hiilinielutavoitteissa jokaisen maan on kannettava vastuunsa, vapaamatkustajia ei voi yhteisissä talkoissa olla. Suomi on tehnyt, ja tekee jatkossakin osansa. Samaa edellytämme myös muilta.

Suomi on tehnyt hiilinielujen vahvistamiseksi todella merkittäviä panostuksia. Tällä hallituskaudella olemme sopineet 100 miljoonan euron suuntaamisesta maankäyttösektorin ilmastotoimiin. Olemme myös yhteisesti päättäneet nielujen kasvattamisesta uusilla toimenpiteillä kolmella miljoonalla tonnilla vuoteen 2035 mennessä.

On tärkeää turvata vakaa ja ennustettava toimintaympäristö yrityksille, jotta ne uskaltavat panostaa uusiin innovaatioihin ja tehdä matkaa kohti hiilineutraaliutta.

Olemme painottaneet, että uusiutuvan energian direktiivin avaaminen muiden kuin tavoitteita sisältävien artiklojen osalta tulisi rajata mahdollisimman pieneen osaan. Näyttäisi, että direktiivi avataan kuitenkin hyvin laajasti.

Direktiiviehdotusta on tarpeen tarkastella huolella ja kokonaisuutena, mukaan lukien siihen sisältyvät metsäbiomassaa koskevat kirjaukset.

Olemme jo hallitusohjelmassa linjanneet, että Suomen tavoitteena on luoda EU:sta maailman kilpailukykyisin, sosiaalisesti ehein, ilmastoneutraali talous. Komission esityksillä etenemme kohti ilmastoneutraaliutta. Nämä ilmastotavoitteet on nyt sovitettava tasapainoisesti yhteen kilpailukyvyn ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kanssa. Jatkamme vaikuttamistyötä saavuttaaksemme ilmastollisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän kokonaisuuden, johon jäsenmaat voivat sitoutua.

Kommentit

Jätä kommentti