Puheeni Oulun sd. piirin järjestöpäivillä Kalajoella 10.9.22

Hyvät ystävät ja puoluetoverit,

On hienoa kokoontua yhdessä tänne Kalajoelle. Olemme nimittäin tärkeiden asioiden äärellä. Syys on jo alkanut, ja samalla Marinin hallituksen viimeinen istuntokausi ennen huhtikuun eduskuntavaaleja. Noin puolen vuoden päästä käymme eduskuntavaalit.

On erittäin tärkeää, että kokoonnumme yhteen ja mietimme, miten varmistamme sen että 2.4. illansuussa SDP julistetaan vaalivoittajaksi ja ”Marinin kakkonen” on vallassa seuraavat neljä vuotta.

Kulunut hallituskausi on ollut monella tapaa erittäin haasteellinen: olemme kokeneet kolme kriisiä: koronapandemian, helmikuussa alkaneen Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan, joka on vaikuttanut meidän jokaisen elämään. Viimeisimpänä nousseina energian ja erityisesti sähkön hintoina.

Tällä hallituskaudella olemme joutuneet toimimaan kriisiolosuhteissa ja tehneet ripeitä päätöksiä ihmisten terveyden ja toimeentulon turvaamiseksi. Viime viikolla budjettiriihessä teimme päätöksiä, joiden avulla varaudumme tulevaan talveen:

Meidän sosialidemokraattien viesti on, että jokainen on pidettävä mukana. Tukea tarvitsevien on saatava tarvitsemaansa apua ja tukea silloin kun siihen tarve on.

Hyvät ystävät,

Budjettiriihessä päätimme monista arkea ja Suomen huoltovarmuutta turvaavista toimista: kuten varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta, ulosoton vapaakuukausien lisäämisestä ja suojaosaan nostamista, joukkoliikenteen arvolisäveron alentamisesta ja lääkekattoon ei vuonna 2023 tehdä indeksikorotusta.

Nousseeseen sähkön hintaan olemme varautuneet laskemalla sähkön arvonlisäveroa 24 prosentista 10 prosenttiin joulu-huhtikuun ajaksi. Lisäksi talvikuukausien ajaksi tulemme tekemään määräaikaisen sähkövähennyksen tuloveroon. Niille, jotka eivät voi hyödyntää verovähennystä täysimääräisesti tullaan toteuttamaan määräaikainen sähkötuki.

Haasteiden keskellä on tärkeä muistaa juurisyy energiakriisiin: Putin käyttää energiaa aseenaan Eurooppaa vastaan. Teemme täällä kotimaassa- ja EU-tasolla kaikkemme, että energianhinnat pysyvät maltillisina ja että Suomen huoltovarmuus toimii.

Euroopassa käydään sotaa ja meidän on kaikin mahdollisin keinoin varmistettava, että Ukraina voittaa sodan.

Kyse on yhteisten arvojemme ja periaatteiden puolustamisessa. Tämän vuoksi Ukrainaa on tuettava ja Euroopan pysyttävä yhtenäisenä. Me emme saa antaa periksi.

Sähkön hinta on noussut alkusyksyn aikana ja tilanne muuttui kriittiseksi, Venäjän suljettua NordStream I kaasuputken toimitukset. Sähkön johdannaismarkkinoiden kuumentumisen ja mahdollisten riskien välttämiseksi, viime viikonloppuna Marinin hallitus neuvotteli kansallisen lainarahotusohjelman kotimaisille energiayhtiöille Sähkön johdannaismarkkinoiden vaikean tilanteen ja käteisvakuusvaatimusten vuoksi.

Tämän lisäksi valtio-omistaja neuvotteli Solidiumin kautta Fortumille kansallisen, määräaikaisen siltarahoituksen, jolla pystytään turvaamaan Fortumin toiminta haastavilla johdannaismarkkinoilla. Järjestely toteutettiin erillisenä järjestelynä Solidiumin kautta, sillä ratkaisu oli tehtävä heti.  Fortum on Suomen huoltovarmuuden kannalta keskeinen toimija ja päätös tehtiin huoltovarmuuden turvaamiseksi.

Molemmissa lainajärjestelyissä lainaerien ehdot ovat erittäin tiukat ja käyttötarkoitus on tarkoin määritelty. Suomalaisia sähköyhtiöitä ei saa laittaa polvilleen Putinin edessä.

Vaikka ajat ovat olleet haastavat, olemme silti onnistuneet tällä hallituskaudella edistämään meille sosialidemokraateille tärkeitä tavoitteita – tulevaisuusinvestointeja. SDP on tulevaisuuspuolue ja viime eduskuntavaaliohjelmamme mukaisesti olemme edelleen Tulevaisuuslinjalla.  Tämä päämäärä meidän on pidettävä kirkkaana mielessämme. Me sosialidemokraatit tavoittelemme yhteiskuntaa, jossa jokainen pidetään mukana ja jossa jokaisella on samat mahdollisuudet.

Nostan nyt esille muutaman keskeisen, hyvinvointivaltion ydintä olevan tavoitteen, jonka olemme saattaneet lainsäädäntöön:

Olen erittäin tyytyväinen siitä, että tällä hallituskaudella saimme tavoitteemme maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta ja oppivelvollisuusiän nostamisesta lainsäädäntöön. Se on yksi niistä merkkipaaluista, josta tämä kuluva hallituskausi tullaan muistamaan.

Panostaminen lapsiin ja nuoriin, sekä perheiden hyvinvointiin on ollut Marinin hallitukselle arvovalinta: hallituskauden alussa palautimme jokaiselle lapselle subjektiivisen kokopäiväisen päivähoito-oikeuden. Elokuun alusta voimaan astui perhevapaauudistus, joka on merkittävä askel perheiden tasa-arvon kannalta. Nyt syksyn budjettiriihessä päätimme varhaiskasvatusmaksujen pysyvästä alentamisesta ja tulemme tukemaan lapsiperheitä kertaluontoisella ylimääräisellä lapsilisällä joulukuussa.

Tämän lisäksi olemme saaneet lainsäädäntöön sitovan 0,7 hoitajamitoituksen ympärivuorokautiseen hoivaan. Olemme ajaneet tätä tavoitetta yli vuosikymmenen ja on ehdottoman suuri saavutus saada päätös valmiiksi. Lisäksi saimme myös viime vuonna valmiiksi historiallisen sote-uudistuksen.

Hyvät kuulijat,

Vaikka olemme tehneet monia merkittäviä uudistuksia, ei työmme ole kuitenkaan valmis. Vaalivoittajaa ei ratkaista menneiden tekojen, vaan tulevaisuuden tavoitteiden perusteella. Tällä hetkellä SDP:n poliittisen valmistelun työryhmät työstävät puolueen vaaliohjelmaa ja olen varma, että siitä tulee yhtä edistyksellinen kuin viime vaaleissa.

Tulevalla hallituskaudella on tuettava koulutusta ja elinikäistä oppimista. Kun valmistelimme SDP:n Suomi 2030 poliittista ohjelmaa, oli selvää, että kaikkia tavoitteita ei voida toteuttaa yhden hallituskauden aikana. Tavoitteisiimme pääseminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja tätä työtä tulemme jatkamaan seuraavalla hallituskaudella.

Nostan esille meille sosialidemokraateille neljä keskeistä tavoitetta tulevalle hallituskaudelle: Näitä tavoitteita ovat koulutus, hyvä työelämä, uusi talousmaantiede ja hyvinvointi.

Ensinnäkin meidän on panostettava entistä enemmän koulutukseen. Suomi on koulutuksen ja innovaatioiden maa. Olemme kuitenkin menettäneet asemaamme kansainvälisissä vertailuissa ja paikoitellen tulokset ovat huolestuttavia: kaikilla peruskoulunsa päättävillä nuorilla ei ole tarvittavaa lukutaitoa.

Johtopäätöksemme on selvä. Suomalaiselle peruskoululle on tehtävä kunnianpalautus. Meidän on kavennettava oppimiseroja peruskoulutasolla. Jokaisella peruskoulunsa päättävällä nuorella on oltava riittävät taidot ja osaaminen toiselle asteelle siirtymiseen. Haluamme toteuttaa seuraavalla vaalikaudella parlamentaarisen perusopetuslain uudistuksen ja päivittää opetussuunnitelmatyön jatkona oppivelvollisuuden uudistamiselle.

Tämän lisäksi haluamme laajentaa esiopetuksen kaksivuotiseksi. Kaksivuotisella esiopetuksella pystymme tasaamaan lasten välisiä oppimiseroja jo varhaisessa vaiheessa ja varmistamaan, että lapset saavat tarvitsemaansa apua ja tukea ennen peruskoulun aloittamista.

Budjettiriihessä Marinin hallitus päätti, että varhaiskasvatusmaksuja lasketaan pysyvästi. Tavoitteemme on pidemmällä aikavälillä maksuton varhaiskasvatus jokaiselle lapselle. Tämä on tärkeä lasten ja perheiden yhdenvertaisuutta parantama toimi.

Kolmas merkittävä koulutuspoliittinen tavoitteemme on oppimisen tuen vahvistaminen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi panostamista psykologien, erityisopettajien ja koulukuraattorien työhön. Erityisopettajien työlle on saatava enemmän resursseja ja laatua pystytään parantamaan esimerkiksi pienentämällä ryhmäkokoja.

Kuten hyvin tiedämme, monien tavoitteiden valmistelu vaatii pitkän tien, joskus jopa yli vuosikymmenen. Tämän vuoksi on välttämätöntä, että jatkamme koulutukseen panostamista myös seuraavalla hallituskaudella. Olemme vihdoin saaneet tehtyä suomalaisen koulutuksen kunnianpalautuksen ja pysäytettyä aiempien hallituskausien koulutusleikkaukset kohti koulutuksen kunnianpalautusta. 

On selvää, että panostukset koulutukseen lisäävät työllisyyttä. Voinkin ilokseni todeta, että lukuisista kriiseistä huolimatta työllisyysaste on Suomessa tällä hetkellä ennätyksellisen korkealla.

Toiseksi haluan puhua työstä. Työ on meille sosialidemokraateille arvo. Työllisiä on yli 100 000 enemmän kuin hallituskauden alussa – olemme saavuttaneet kunnianhimoiseksi asetetun työllisyystavoitteen. Mutta tämä ei vielä riitä: tulevalla hallituskaudella tulemme tavoittelemaan 80 prosentin työllisyyttä ja sen jälkeen täystyöllisyyttä. Tähän tavoitteeseen pääsemme seuraavien toimenpiteiden avulla:

Ensinnäkin työnantajien velvoitetta tarjota kokoaikatyötä osa-aikaisille työntekijöille tulee tiukentaa. Jokaisella pitää olla oikeus kokoaikaiseen työhön.

Toiseksi tarvitsemme panostuksia työllisyyspalveluihin, kuten esimerkiksi Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin vahvistamista. Vuoden 2025 alusta työvoimapalvelut siirtyvät TE-palvelut 2024- mallin mukaisesti kunnille. Tällä tavoin työn ja työnhakijoiden kohtaanto on sujuvampaa, kuin nykyisessä mallissa. Lisäksi tarvitsemme tiiviimpää yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Kolmanneksi, tarvitsemme lisää joustavuutta työelämään. Työntekijöillä tulee olla paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä. Pidemmällä aikavälillä on pidettävä huolta siitä, että työn tuottavuuden kasvun tuloksista on työntekijöiden saatava osansa joko parempana toimeentulona ja halutessaan lyhyempänä työaikana.

Neljäntenä keinona tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa. Tarvitsemme osaavaa työvoimaa, jotta myös Suomen talouskasvu nousisi.

Viidentenä keinona nostan esille alueiden elinvoiman tukemisen liikenneinvestoinneilla. Me Oulun piirin toimijat tiedämme varsin hyvin, että esimerkiksi investoinnit toimiviin kulkuyhteyksiin, houkuttelevat myös yrityksiä investoimaan alueelle ja tämä kasvattaa alueen työllisyyttä. Olenkin erittäin tyytyväinen, että budjettiriihessä saimme rahoituksen Oulun poikkimaantien- ja Kainuussa Hyryntien laajennukselle. Nämä molemmat kulkuyhteydet tukevat alueen teollisuutta ja tätä kautta työllisyyttä.

On tärkeää, että kehitämme liikennettä ja erityisesti raideinvestointeja. Tällä hallituskaudella olemme suunnanneet resursseja esimerkiksi itäradan kehittämiselle, mikä on tärkeä investointi itäisen Suomen kannalta.

Kolmantena nostona, puhun talousmaantieteestä. Suomen muuttunut talousmaantiede vaatii uutta ajattelua. Liikenneyhteydet lisäävät alueille investointeja ja samalla kasvattavat alueiden työllisyyttä. Meidän on syytä herätä Suomen uuteen geopoliittiseen asemaan. Itärajan sulkeuduttua meidän on käännettävä katseemme kaupankäynnin kannalta länteen. Meidän on vahvistettava läntisiä kumppanuuksiamme entisestään. Olemme osa Pohjoismaita ja Euroopan Unionia, sekä pian Naton jäsenmaa.

Länteen katsominen tarkoittaa konkreettisesti myös toimivia kulkuyhteyksiä länteen. Pohjois-Suomi on maareittimme läntiseen Eurooppaan ja tässä on Oulun seudulla suuri rooli: Oulu on portti länteen.

Oulu on pohjoisen teknologiakaupunki ja – yrittäjyyden sydänmaata. Olemme myös koko Skandinavian mittapuulla pohjoisen osaamisen keskus. Oulun monialainen tiedeyliopisto ja oivaltava ammattikorkeakoulumme ovat monen menestyvän businessinnovaation takana.

Tarvitsemme ennen kaikkea raideinvestointeja, kuten Liminka- Oulu kaksoisraiteen toteutumisen.  Tämä vahvistaisi niin teollisuuden-, kuin kasvavan matkustajaliikenteenkin tarpeita.

Pohjoisten alueiden kehittämisestä voimme katsoa esimerkkiä naapurimaastamme Ruotsista, joka on jo pitkään investoinut pohjoisille alueilleen, kuten esimerkiksi Kiirunaan. Investoinnit ovat luoneet alueille uusia työpaikkoja ja houkutelleet myös uusia toimijoita.

Meidän on tartuttava työhön ja toimeen, jotta saamme osaksemme riittävät liikenneyhteydet ja investoinnit.

Hyvät ystävät,

Hyvinvointia ei voi olla liikaa – se on neljäs nostoni. Tammikuussa kävimme historiansa ensimmäiset aluevaalit, kun valitsimme päättäjät 21:lle hyvinvointialueelle. Tänä vuonna aluevaltuustot ovat tehneet valmistelutyötä, sillä vuoden 2023 alussa sosiaali-ja terveyspalvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille. Aluevaltuutetut tulevat olemaan paljon vartioina, kun hyvinvointialueiden palveluita uudelleenorganisoidaan ja palvelujen keinoja tehostetaan sekä ennen kaikkea parannetaan.

Historiallinen sote-uudistus saatiin valmiiksi, mutta hyvinvointialueiden rakennus on tehtävä huolellisesti ja resurssien on oltava riittävät. Perusterveydenhuollon palveluiden lisäksi alueille on saatava saavutettavat mielenterveyspalvelut erikoissairaanhoitoa unohtamatta.

Koronavuosien jälkeen hoitovelkaa on kertynyt jokaiselle alueelle. Varsinkin kasvaneet mielenterveysongelmat ovat kansanterveydellinen uhka.

Lapset ja nuoret ovat tulevaisuus ja meidän päättäjien on varmistettava, että mielenterveyshaasteista kärsivät nuoret saavat tarvittavaa hoitoa mielenterveyshaasteisiinsa. Kelan tutkimuskeskuksen 5.9. julkaiseman tilaston mukaan, mielenterveysongelmat ovat suurin syy pitkiin sairaspoissaoloihin ja määrät ovat edelleen kasvussa. Nyt viimeistään on ymmärrettävä, että tarvitsemme pitkäjänteisen suunnitelman, jotta apua tarvitsevat pääsevät hoidon pariin.

Ikäihmisten on saatava ansaitsemaansa hoitoa. Olemme toteuttaneet tällä hallituskaudella sitovan hoitajamitoituksen ja uudistus etenee. Meidän on silti entistä enemmän kiinnitettävä huomiota palveluiden saavutettavuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Esimerkiksi digitaaliset palvelut ovat hyvä lisä palvelukokonaisuuteen, mutta ne eivät saa korvata täysin kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia.

Hyvät kuulijat,

Tulevalla hallituskaudella riittää vielä suuria asiakokonaisuuksia ratkaistavaksi ja yksi merkittävimmistä on hoitajapulan ratkaiseminen. Budjettiriihessä varasimme resurssit sote-alan koulutuspaikkojen lisäämiseen ja hoiva-avustajien koulutukseen. Suurimmat ongelmat ovat silti vielä ratkaistavana. On löydettävä keinot, miten vahvistamme sote-alan pito- ja vetovoiman. Erityisesti hoitajien työssäjaksamiseen on kiinnitettävä huomiota.

Tällä hetkellä olemme vakavassa tilanteessa, sillä sote- alalla hoitajat ovat edelleen ilman työehtosopimusta. Hoitajajärjestöt Tehy ja Super ovat antaneet lakkovaroituksen.

Toivon sydämeni pohjasta, että aloille saadaan kestävä ratkaisu ja oikeudenmukaiset korotukset. Vain sopimalla ja Pohjoismaista sopimisen kulttuuria noudattamalla pystymme löytämään oikeudenmukaiset ratkaisut, jotka kantavat pitkälle.

Kuluneen kolmen vuoden ajan useilla eri aloilla työnantajapuolella on haastettu sopimisen kulttuuria. On pidettävä kiinni siitä, että työehdoista neuvottelevat työnantaja- ja työntekijäjärjestöt. Vain tällä tavoin voimme varmistaa, että oikeudenmukaisuus työelämässä toteutuu.

Hyvät ystävät,

Kuten aiemmin totesin, voimme olla tyytyväisiä saavutuksistamme tällä hallituskaudella. Mutta kuten hyvin tiedämme, paljon työtä on vielä edessä. Sosialidemokraattinen vaihtoehto on ainut vaihtoehto kestävän yhteiskunnan ja hyvinvointivaltion tulevaisuuden kannalta.

Tänään julkaistun kannatuskyselyn (10.9.) perusteella Sanna Marinin hallitus saa kansalta hyvän arvosanan: 68 prosenttia suomalaisista on vähintään melko tyytyväinen hallituksen työskentelyyn. Lisäksi Oulun vaalipiirissä kannatuksemme on korkein aikoihin!

Meidän on tartuttava työhön ja toimeen, jotta tulemme huhtikuun alussa saavuttamaan vaalivoiton. Meillä on kaikki mahdollisuudet saavuttaa erinomainen vaalitulos niin omassa vaalipiirissämme, kuin valtakunnallisella tasollakin.

Tulevat eduskuntavaalit ovat työmme kannalta elintärkeät. Meidän jatkettava jo aloitettua työtä Suomi 2030-ohjelman mukaisesti. Me haluamme olla rakentamassa vastuullisempaa ja oikeudenmukaisempaa Suomea.

Pitäkäämme myös mielessä vaalityömme perusperiaatteet: me emme vilkuile pelokkaina sivuillemme, vaan keskitymme omaan työhömme ja luotamme tekemiseemme. Me emme sorru pilkkaamaan tai muulla tavalla kampittamaan kilpailijoitamme.

Me katsomme yhdessä eteenpäin ja pyydämme kaikki tähän yhteiseen työhön mukaan, sekä toivotamme kaikki epäilijät mukaan keskustelemaan.

Kovalla työllä ja luottamuksella tulemme saavuttamaan vaalivoiton ja pitämään Suomen vankasti Tulevaisuuslinjalla.

Kiitos!

Kommentit

Jätä kommentti